Showing posts with label Latest PC Laptops. Show all posts
Showing posts with label Latest PC Laptops. Show all posts
ଖେଳ, ନିର୍ମାତା, ଏବଂ ୱର୍କଷ୍ଟେସନ୍ ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ମଡେଲଗୁଡିକର ଏକ ନୂତନ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଏହାର ଦଶମ ଜେନ CPU ଲାଇନ୍ଅପ୍ ବିସ୍ତାର ...
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ହୋମ୍ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ପ୍ରୋ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ - ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ...