Showing posts with label Latest PC Laptops. Show all posts
Showing posts with label Latest PC Laptops. Show all posts
ଖେଳ, ନିର୍ମାତା, ଏବଂ ୱର୍କଷ୍ଟେସନ୍ ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ମଡେଲଗୁଡିକର ଏକ ନୂତନ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଏହାର ଦଶମ ଜେନ CPU ଲାଇନ୍ଅପ୍ ବିସ୍ତାର ...
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ହୋମ୍ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ପ୍ରୋ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ - ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ...
CES 2020 ରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଥିଙ୍କପ୍ୟାଡ୍ X1 କାର୍ବନ୍ ଏବଂ ଥିଙ୍କପ୍ୟାଡ୍ X1 ଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ, ଲେନୋଭୋ 2020 ଥିଙ୍କପ୍ୟାଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅପରେ...
ଆପଲ୍, ଲୋକପ୍ରିୟ ମାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଆଗାମୀ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁର...
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ AMD ଏହାର ଆଗାମୀ 4000 ସିରିଜ୍ ରାଇଜେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଲାପଟପ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ବିଷୟରେ ଏହାର CES 2020 ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ...